Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Skolplikt, frånvaro och ledighet i grundskolan

Alla barn har skolplikt från höstterminen det år de fyller sex år och ska vara i skolan varje skoldag. När ditt barn inte kommer till skolan måste du frånvaroanmäla barnet. Vid längre frånvaro ska du ansöka om ledighet eller ta ställning till hur barnets skolplikt ska hanteras. Om ditt barns frånvaro riskerar att påverka barnets utbildning eller hälsa är skolan skyldig att vidta åtgärder. Då kontaktas du som vårdnadshavare.

Alla barn med skolplikt har också rätt till utbildning. Att ha rätt till utbildning betyder att ditt barn har rätt till gratis utbildning i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i svensk skola. Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att se till att alla barn med skolplikt som bor i Falkenbergs kommun får den utbildning de har rätt till.

Giltig frånvaro i grundskolan

Alla barn som går i skolan har närvaroplikt. Det betyder att ditt barn ska gå i skolan och delta i undervisningen, så länge det inte finns giltiga skäl för frånvaro.

Anmäl frånvaro

Elever kan tillfälligt vara frånvarande från skolan vid sjukdom, läkarbesök och liknande besök. Frånvaron ska då anmälas av vårdnadshavare. Om det uppstår tveksamheter om frånvaron är giltig eller ogiltig är det ansvarig rektor som ytterst bestämmer.

Anmäl frånvaro till skolan

Ansök om ledighet

I grundskolan får rektor godkänna en elev kortare ledighet för enskilda angelägenheter. En samlad bedömning görs av elevens skolsituation och sen tas beslut om ledighet av rektor eller lärare som rektor delegerat beslutanderätten till.

Ansök om ledighet från skolanlänk till annan webbplats

Hantera skolplikt vid längre frånvaro

Elever kan också vara frånvarande längre perioder under vissa förutsättningar, exempelvis vid utlandsvistelser. Hantering av skolplikten kan då se olika ut. Läs mer skolplikt vid utlandsvistelsePDFDet behövs alltid ett beslut kring skolplikten, och det är barn- och utbildningsförvaltningen som fattar beslutet. Använd blanketten anmälan om längre utlandsvistelse för att starta ett ärende kring skolplikt utomlands.

 • Om en elev går i skola utomlands under längre tid än sex månader kan vi i vissa fall besluta att skolplikten upphör. Då behöver du som vårdnadshavare visa genom ett intyg eller motsvarande att ditt barn går i skola.
  Anmäl längre utlandsvistelselänk till annan webbplats
 • Om ditt barn har flera medborgarskap, det vill säga om eleven även är medborgare i något annat land än Sverige, gäller andra regler för skolplikt vid utlandsvistelse. Du som vårdnadshavare har då rätt att själv välja i vilket av länderna ditt barn ska få sin utbildning. Barnet kan vara medborgare i Sverige och samtidigt gå i skolan i det andra landet som barnet har medborgarskap i. Vi behöver liksom vid andra utlandsvistelser ett intyg från mottagande skola, samt ett intyg som visar aktuellt medborgarskap.
  Anmäl längre utlandsvistelselänk till annan webbplats
 • Vid längre utlandsvistelser kan eleven gå i skola utomlands och fullgöra skolplikten på annat sätt. Detta kan beviljas efter ansökan och under vissa speciella förutsättningar. Du behöver tillsammans med ansökan lämna in dokumentation kring skolgången samt ett intyg från mottagande skola.
  Anmäl längre utlandsvistelse länk till annan webbplatsAnsök om skolplikt på annat sättlänk till annan webbplats

Frånvaro utan godkänd orsak – ogiltig frånvaro

Om en elev är frånvarande från skolan utan att vårdnadshavare har anmält frånvaron är frånvaron ogiltig. Detsamma gäller när rektorn inte har godkänt frånvaron eller när beslut kring hantering av skolplikten saknas.

Oroande frånvaro

Om en elevs frånvaro gör att elever riskerar att inte nå målen i skolan eller riskerar att inverka negativt på elevens hälsa är frånvaron oroande. Frånvaron är också oroande om den är 10 procent eller mer under en månad eller bildar ett mönster, exempelvis att eleven alltid är frånvarande samma veckodag. Både giltig och ogiltig frånvaro kan vara oroande frånvaro.

Så gör skolan vid ogiltig eller oroande frånvaro

Om en elev har ogiltig eller oroande frånvaro ska skolan ta kontakt med hemmet så snart som möjligt, oftast samma dag. Skolan ansvarar för att arbeta med att förebygga frånvaro och främja närvaro. Beroende på vilken typ av frånvaro det är och vilken situation eleven befinner sig i kommer skolan att vidta åtgärder. Arbetet sker alltid utifrån följande steg i barn- och utbildningsförvaltningens plan för att främja närvaro och förebygga frånvaro:

 1. Frånvarorapportering och identifiering av elevs frånvaro
 2. Uppmärksamma oroande frånvaro och anpassa för eleven
 3. Från oroande till problematisk frånvaro – samtal med elev och vårdnadshavare
 4. Fördjupad utredning vid problematisk frånvaro
 5. Allvarligt problematisk frånvaro – utökade och intensifierade insatser

Kontakt