Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Barn- och elevhälsa i grundskolan

Barn- och elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att stödja våra barns och elevers utveckling och lärande. Det gör vi i nära samverkan med föräldrar och personal på våra förskolor och skolor. Barn- och elevhälsan arbetar även med att stärka personalen i deras yrkesroll.

Barnhälsa i förskolan

I förskolan arbetar personalen efter en gemensam Barnhälsoplan. Förskolechef och specialpedagog har regelbunden avstämning kring barnhälsoarbetet i förskolan.

Elevhälsa i skolan

Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Elevhälsan är därför en viktig del i skolornas arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.

På alla skolor finns ett lokalt elevhälsoteam som leds av skolans rektor. I elevhälsoteamen ingår skolsjuksköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsoteamen har också tillgång till läkare.

Övergripande verksamhet för central barn- och elevhälsa

Den centrala verksamheten för barn- och elevhälsa leds av en enhetschef. Arbetet sker på uppdrag av förskolor och skolor i nära samarbete med de lokala barn- och elevhälsoteamen och personalen på varje enhet.

I den centrala barn- och elevhälsan ingår:

 • Skolpsykologer
 • Specialpedagoger med fördjupad kompetens
 • Skoldatatek
 • Lärare med fördjupad kompetens
 • Processhandledare/medlare och individuellt samtalsstöd till personal

I den övergripande organisationen för barn- och elevhälsa i kommunen finns fler funktioner med olika uppdrag. I organisationen ingår:

 • Central samordnare för kommunens specialpedagoger/speciallärare
 • Central samordnare för kommunens kuratorer
 • Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats
 • Skolläkare
 • Specialpedagog och psykolog inom Skolfam
 • Skolsamordnare placerade elever
 • Enhetschef för Central barn- och elevhälsa och särskilda undervisningsgrupper

Skolsamordare för placerade elever

Som hjälp och stöd i arbetet med att säkra en likvärdig och obruten skolgång för elever från Falkenberg som placeras i samhällsvård i Falkenberg eller i andra kommuner finns en skolsamordnare för placerade elever. Skolsamordnaren har i uppdrag att tillsammans med medarbetare på socialförvaltningen följa upp att elevers rätt till utbildning tillgodoses och att elever får så kort bruten skolgång som möjligt i samband med placeringar. Skolsamordnaren medverkar också till att skolavtal upprättas med placerande kommuner när elever från andra kommuner placeras på HVB hem i Falkenbergs kommun, samt att eleverna tas emot och erbjuds ett skolsammanhang utifrån deras förutsättningar och behov.

Kontakt

Kontakt