Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 17 augusti 2021

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information - LEVA (lokalt engagemang för vatten)

2021/3

2

Fastställande av kalendarium för 2022

2021/230

3

Förslag till sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022

2021/342

4

Överföring av budget mellan nämnderna

2021/23

5

Justering av centrala budgetmedel för löneökningar och uppräkning av köpt verksamhet

2021/23

6

Bemyndigande att teckna kommunens och kommunstyrelsens förvaltade stiftelsers bank-och plusgirobetalningar, samt bankkontoöverföringar

2021/305

7

Utsändande av remiss - Införande av e-förslag

2020/436

8

Revidering av arbetsordning för kommunstyrelsens utskott

2020/430

9

Revidering av dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen

2021/248

10

Revidering av policy för internationella samarbeten

2020/480

11

Granskning av kommunens underhåll av fastigheter, gator/vägar samt VA-anläggningar

2021/194

12

Antagande av nytt verksamhetsområde för VA-verksamhet i Stafsinge och Skogstorp

2021/138

13

Justering av pris på småhustomter i Stafsinge

2016/226

14

Ansökan om planbesked - Detaljplan för Ulabo 1:54 m fl

2021/127

15

Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Svenstorpsgåvan för räkenskapsåret 2020

2021/298

16

Uppdrag att långsiktigt säkerställa handlingskraft inom social och ekonomisk hållbarhet

2021/275

17

Införande av metod för konsekvensanalys inför beslut utifrån Agenda 2030

2020/497

18

Redovisning av uppdrag att lansera en informationskampanj för möjligheten att utbilda sig och rekrytera till att arbeta som deltidsbrandman

2020/133

19

Motion - Igångsättande av planarbete för Norra hamnen och Södra åstranden

2019/49

20

Medborgarförslag - Meddela lokala hälsoskyddsföreskrifter som begränsar småskalig eldning av fast bränsle

2020/390

21

Medborgarförslag - Kallbadhus/bastu

2021/40

22

Medborgarförslag om borttagande av sly på ön i Ätran.

2015/57

23

Delegation om att översända yttrande på Boverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

2021/320

24

Svar på remiss - Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021-2028

2021/268

25

Redogörelse av delegationsbeslut

2021/54

26

Meddelanden och anmälningar

2021/9

Kontakt