Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 15 mars 2022

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Avtalssamverkan med Varbergs och Marks kommuner angående överförmyndarverksamheten samt uppdrag om att förbereda för gemensam nämnd

2022/76

2

Lån till Falkenbergs Biogas AB

2022/57

3

Framställan om över- och underskott för kommunstyrelsen 2021

2022/90

4

Över- och underskott 2021-2022, samtliga nämnder

2022/85

5

Muddring i Falkenbergs hamn

2022/127

6

Kommunstyrelsens årsredovisning 2021

2022/75

7

Kommunstyrelsens budgetförslag 2023

2022/110

8

Årsredovisning m.m. Falkenbergs Stadshus AB

2022/112

9

Godkänna Falkenbergs Stadshus AB:s beslut avseende Falkenbergs kommuns dotterbolags årsredovisningar m.m. för 2021

2022/111

10

Uppföljning intern kontroll bolagen 2021

2022/113

11

Plan intern kontroll 2022 bolagen

2022/114

12

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun och dess bolag mandatperioden 2023-2026

2022/88

13

Revidering av ägardirektiv och bolagsordning Vatten och Miljö i Väst AB

2021/576

14

Ombyggnation av kommunfullmäktigesalen

2022/86

15

Markanvisningsavtal gällande Årstad 12:21 och 12:30

2022/97

16

Köp av del av fastigheten Väby 5:13 i Vessigebro

2022/122

17

Godkännande av förlängning av reservationsavtal nr 34, Stafsinge-Arvidstorp 2:231

2022/64

18

Godkännande av reservationsavtal, del av Tröinge 6:75

2022/99

19

Godkännande av reservationsavtal nr 71, del av Tröinge 6:75

2022/93

20

Revidering av taxa för kommunalt ägd verksamhetsmark

2022/53

21

Återrapportering av uppdrag i budget - Vistelsetid i förskola och fritidshem

2020/254

22

Genomföra en förstudie om förskola på Västra Gärdet

2022/73

23

Ny tidplan för etablering av Tröingeskolan

2022/87

24

Förstudie av Tröingedals förskola och Tröingeskolan, samt dimensionering av Tröingedals förskola

2022/109

25

Antagande - Detaljplan del av Tröinge 3:107 m fl (Tröingeskolan)

2020/340

26

Avsluta planuppdrag – Vinberg 2:100, Skrea 8:39 m fl, Långaveka 4:1, Veka 1:14, Galtås 1:26, Ugglarp 1:7 m.fl, Veka 1:6, Töringe 3:78, Källstorp 1:26 m.fl, Ormen 9 m.fl

2022/120

27

Ansökan om planbesked - Detaljplan för del av Tröinge 1:2

2021/347

28

Ansökan om planbesked- Detaljplan för Äspelunda 7:1

2021/442

29

Ansökan om planbesked för Boberg 8:1

2021/479

30

Ansökan om planbesked för Slöinge 2:20

2021/392

31

Redovisning av uppdrag-Ta fram förslag och kostnadsberäkning för införande av klimatberäkningsverktyget Koldioxidbudget

2022/63

32

Förstudie - Från fordonsverksamhet till mobilitetsservice

2021/443

33

Motion - Angående vätgas

2021/409

34

Uppföljning intern kontroll 2021 kommunstyrelsen

2021/80

35

Uppföljning intern kontroll 2021 kommunövergripande

2021/80

36

Plan intern kontroll 2022 kommunstyrelsen

2022/66

37

Plan intern kontroll 2022 kommunövergripande

2022/66

38

Svar på remiss - Promemorian Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

2021/571

39

Redogörelse av delegationsbeslut

2022/42

40

Meddelanden och anmälningar

2022/8

41

Information – Kommunens arbete med anledning av kriget i Ukraina

2022/2

Kontakt