Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 14 september 2021

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Kommunstyrelsens månadsrapport för juli 2021

2021/25

2

Kommunens månadsuppföljning för juli samt prognos för 2021

2021/26

3

Överföring och tilldelning av budget 2022

2021/373

4

Tilldelning av centrala budgetmedel för strukna effektiviseringskrav

2021/373

5

Falkenbergs kommuns borgensåtagande för Falkenbergs Stadshus AB

2021/378

6

Utsändande av remiss - Generellt ägardirektiv och specifika ägardirektiv

2019/561

7

Utbetalning av partistöd 2022

2021/68

8

Ansökan om medel ur Lennart Karlssons minnesfond

2021/289

9

Slutredovisning ventilationsombyggnad Stadshuset

2021/325

10

Slutredovisning Argus

2021/66

11

Slutredovisning av investeringsprojekt renovering Falkenbergs hamn, kaj B1, B2 och B3

2021/312

12

Godkännande av investeringsprojekt renovering Falkenbergs hamn kaj A

2021/311

13

Taxa vid försäljning av kommunalt ägd verksamhetsmark

2021/350

14

Uppdrag - Utveckla hur Falkenbergs kommunkoncern bör arbeta för att skapa förflyttning i hållbar riktning genom evenemang

2020/476

15

Motion - Ett hållbart jämställt samhälle

2021/117

16

Undersöka förutsättningar att beställa produkter och tjänster av sociala företag

2021/97

17

Redovisning av uppdrag - Ta fram riktlinjer för arrendeavtal gällande kommunal mark

2019/311

18

Utsändande av remiss - VA-planering Falkenbergs kommun

2018/72

19

Revidering av styrdokumentet Taxa för kopior och annat utlämnande av allmän handling

2021/351

20

Samråd om avgränsning av strategisk miljöbedömning för Danmarks havsplan

2020/198

21

Yttrande över samrådsunderlag för Hjärtared 2:2 och 2:4 berg- och moräntäkt

2021/295

22

Svar på remiss - Handlingar för eventuellt yttrande gällande vattenverksamhet - nedläggning av ledning

2021/333

23

Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Ullared 1:142

2021/365

24

Antagande av detaljplan för del av Ullared 1:142 m fl

2017/296

25

Svar på internremiss - Äldreomsorgsstrategin - återkoppling och definition seniorkvarter

2021/236

26

Redogörelse av delegationsbeslut

2021/54

27

Meddelanden och anmälningar

2021/9

Kontakt