Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 13 april 2021

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Kommunstyrelsens månadsuppföljning för februari samt prognos för 2021

2021/25

2

Kommunens månadsuppföljning för februari samt prognos för 2021

2021/26

3

Kommunens årsredovisning 2020

2021/94

4

Tilldelning av centrala budgetmedel, kaptialkostnader

2021/23

5

Årsredovisningar för 2020 för Stiftelsen Rörbeckska donationen, Stiftelsen Heljasfonden och Stiftelsen Lennart Karlssons Minnesfond.

2021/143

6

Årsredovisning 2020 från Räddningstjänsten Väst

2021/123

7

Redovisning av uppdrag i budget - Vistelsetid i förskola och fritidshem

2020/254

8

Redovisning av uppdrag i budget - Minskad elförbrukning

2020/252

9

Redovisning av uppdrag i budget 2021 - Se över hur de strategiska och operativa IT-frågorna bör hanteras

2020/394

10

Redovisning av uppdrag i budget - Utfasning paviljonger

2020/251

11

Slutredovisning- Utbyggnad allmän platsmark kv. Bacchus

2021/112

12

Uppföljning av intern kontroll 2020 kommunstyrelsen

2020/56

13

Uppföljning av intern kontroll 2020 kommunövergripande

2020/56

14

Plan intern kontroll 2021 kommunstyrelsen

2021/80

15

Plan intern kontroll 2021 kommunövergripande

2021/80

16

Fastställande av avgifter och taxor inom socialnämndens verksamheter för 2021 - komplettering avseende kyld mat och kyld dessert

2021/62

17

Antagande av policy för upphandling samt riktlinje för inköp och upphandling

2019/123

18

Antagande av dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för kommunstyrelsen.

2020/102

19

Revidering av riktlinje för hantering av personuppgifter i e-post och kalender

2021/96

20

Godkännande av reservationsavtal, del av Arvidstorp 1:39 m.fl.

2020/552

21

Regional vattenförsörjningsplan för Hallands län; nu fråga om delegation till kommunstyrelsens ordförande

2021/52

22

Delegering till kommunstyrelsen att fatta beslut med anledning av pandemilagen och dess följdförordningar

2021/146

23

Yttrande till JO - Ansökan om planläggning Tröinge 2:21

2016/514

24

Förvarv av fastigheten Tröinge 2:.21

2021/132

25

Försäljning av Fredstiden

2021/131

26

Falkenbergs Bostads AB:s fastighetsförsäljning av Vinkeln 7

2021/150

27

Falkenbergs Bostads AB:s fastighetsförsäljning av Skogstorp 4:170

2021/151

28

Töringe 14:2 - tillägg till överenskommelse

2020/185

29

Förfrågan från Falkenbergs Terminal AB om tillstånd för investering på del av Västra Gärdet 2:1 (Falkenbergs hamn) - Utbyte av belysning till LED-lampor

2021/111

30

Förfrågan från Falkenbergs Terminal AB om tillstånd för investering på del av Västra Gärdet 2:1 (Falkenbergs hamn) - Ombyggnad av virkesskjul

2021/78

31

Medborgarförslag - Inga kommunala flygresor

2018/662

32

Svar på remiss - Bostadsförsörjningsstrategi för Varbergs kommun

2021/41

33

Svar på remiss- Trafikverkets utpekande av riksintresse för kommunikation

2021/124

34

Svar på remiss - Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen

2021/71

35

Svar på remiss-Samråd inom vattenförvaltning i Västerhavets vattendistrikt

2020/482

36

Svar på remiss- Samråd för vatten med påverkan från vattenkraft

2021/103

37

Svar på remiss - Ansökan om nätkoncession som avser en markledning från befintlig ledning söder om järnvägen via station Falkenberg Östra till befintlig ledning sydöst om Tågvägen

2021/60

38

Svar på remiss - Begäran om yttrande kvarnverksamhet, Berte Qvarn

2021/128

39

Svar på remiss - Uppdatering av åtgärdsprogrammet för havsmiljön

2020/413

40

Redogörelse av delegationsbeslut

2021/54

41

Meddelanden och anmälningar

2021/9

42

Godkännande inför samråd-Fördjupad översiktsplan Falkenbergs stad

OBS! Ledamöter och ersättare uppmanas att i möjligaste mån delta på distans.

2017/189

Kontakt