Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Sammanträde 11 januari 2022

Här är dagordningen till kommunstyrelsens sammanträde. I dagordningen ser du vilka ärenden som ska behandlas på sammanträdet.

Dagordning

1

Information - Resultat arbetsmiljöenkäten 2021

2021/528

2

Motion - Utbildning för personal i kommunala verksamheter

2021/308

3

Heltid som norm

2020/48

4

Rekryteringsväg av timvikarier till bemanningsenheten

2021/527

5

Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2021

2021/25

6

Kommunens månadsuppföljning för november samt prognos för 2021

2021/26

7

Tilldelning av centrala budgetmedel och överföring av budget mellan nämnder

2021/373

8

Utsändande av remiss - Fördjupad utredning av resursfördelningsmodellen

2021/160

9

Överföring av ansvaret för internt skydd från Räddningstjänsten Väst till kommunstyrelsen

2021/552

10

Ansökan om medel för toleransarbete 2021

2021/471

11

Avsiktsförklaring avseende kustnära vandringsled genom Halland

2020/159

12

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS. Kvartal 3 2021

2021/261

13

Antagande av mål, policy och riktlinjer för fordon, arbetsmaskiner och transporter

2020/523

14

Motion - Kommunbekostad utbildning i hjärt- och lungräddning för företag i turistbranschen i Falkenbergs kommun

2021/276

15

Motion - Införa arbetsformen Nätverkslag inom socialtjänsten

2021/139

16

Svar på remiss - Vägen mot fossiloberoende jordbruk, SOU 2021:67

2021/493

17

Svar på remiss - En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling

2021/476

18

Svar på remiss - Plan för transportsystemet del 2: transportplan mot 2050

2020/507

19

Svar på remiss - Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk

2021/467

20

Yttrande gällande vattenverksamhet på fastigheten Särestad 4:16

2021/538

21

Förfrågan från Falkenbergs Terminal AB om tillstånd för investering av borttagning av asfalt samt gjutning av betonggolv i hall 13 på del av Västra Gärdet 2:1 (Falkenbergs hamn)

2021/511

22

Undersöka förutsättningar att beställa produkter och tjänster av sociala företag

2021/97

23

Antagande av detaljplan för Serum 9 m fl

2015/311

24

Markanvisningsavtal för del av Tröinge 15:1 - ny mottagningsstation

2021/498

25

Antagande av detaljplan för Tröinge 15:1 (mottagningsstation)

2017/426

26

Ansökan om planbesked - Torparen 9

2021/306

27

Redogörelse av delegationsbeslut

2021/54

28

Meddelanden och anmälningar

2021/9

Kontakt