Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Avgifter inom äldreomsorgen

Här hittar du information om avgifter för dig som har hjälp av hemtjänst eller bor på särskilt boende.       

Nytt riksdagsbeslut kan påverka dina avgifter till kommunen

Riksdagen har beslutat att höja bostadstillägget till pensionärer och minibeloppet när avgifter enligt socialtjänstlagen bestäms. Detta gäller från och med den 1 augusti 2022 och kan komma att påverka de avgifter du betalar till kommunen.

Från och med 1 augusti 2022 höjs bostadstillägget till pensionärer med 300 kronor för ogifta och 150 kronor för gifta, per månad.

Även minimibeloppen höjs med motsvarande summor. Minimi­beloppen höjs för att pensionärer som har låga inkomster och betalar avgifter för insatser enligt socialtjänst­lagen ska få del av höjningen av bostads­tillägget.

Detta gäller för avgifter för augusti och framåt

Kommunen kommer nu att göra om alla beräkningar för de avgifter som berörs. Det är inte alla avgifter som kommer att påverkas utan det beror på hur stort avgiftsutrymme du har i dag. Avgiftsutrymme är det belopp som är kvar av inkomsten när förbehålls­beloppet (det belopp som ska täcka dina vanliga levnads­omkostnader och kostnader för boende eller hyra) räknats bort.

En eventuell förändring i avgiften kommer att synas först i september då du får fakturan för augusti.

Har du frågor?

Hör av dig till din avgiftshandläggare om du har frågor. Du når dem enklast via kontaktcenter.

Omvårdnadsavgift – en avgift för den hjälp du får

Falkenbergs kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, en så kallad omvårdnadsavgift. Inom hemtjänsten kallas denna avgift ibland hemtjänstavgift, men det är samma avgift. Avgiften är reglerad i socialtjänstlagen. Hur stor din avgift blir beror på hur många timmar du är beviljad och hur mycket du kan betala. Självkostnadspriset är 338 kronor per timme för 2022.

Avgift på särskilt boende

Du som bor på ett särkilt boende (äldreboende) betalar hyra, omvårdnadsavgift och matabonnemang.

Så här beräknas din avgift

För att få fram hur mycket du ska betala i avgift gör vi en beräkning på alla dina inkomster och utgifter. På så sätt får vi fram ett avgiftsutrymme, som är det belopp din avgift baseras på. Till dina inkomster räknas lön, pension, bostadstillägg, sjukersättning samt ränteinkomster på banken, reavinster och utdelning på aktier och fonder. Till dina utgifter räknas din boendekostnad samt beräknade levnadskostnader, där det redan finns ett fastställt förbehållsbelopp. Vi tittar också på hur mycket insatser du har blivit beviljad.

Om du vill ha en broschyr med mer detaljerad information kring avgifter inom äldreomsorgen, ring eller besök kontaktcenter så får du ett exemplar.

Inkomstförfrågan

För att vi ska veta vad du har för inkomster fyller du i en ­inkomst­för­frågan. Är du gift ska inkomster för båda makarna fyllas i oavsett om det bara är den ena parten som har insatser. Blanketten skickar du in till biståndsenheten på socialförvaltningen. Ändras din inkomst eller din boende­kostnad under året ska du meddela detta till oss. Lämnar du inte in inkomstuppgifter får du betala den faktiska avgiften eller maxtaxan.

Maxtaxa – högsta avgiften för omvårdnad

Det finns en maxtaxa som är den högsta avgiften Falkenbergs kommun tar ut. Omvårdnadsavgiften blir aldrig högre än maxtaxan. För år 2022 är maxtaxan 2 170 kronor per månad. Detta betyder att du aldrig betalar mer än detta belopp, oavsett hur mycket hjälp du får. Däremot betalar du mindre om den hjälp du blivit beviljad inte kommer upp i detta belopp. Har du beviljad hjälp tre timmar per månad betalar du
därför bara för de tre timmarna.

I maxtaxan ingår inte mat och boendekostnad, men däremot kostnaden för trygghetslarm. Maxtaxan kan förändras varje år då den styrs av prisbasbeloppet.

Minimibelopp – beräknade levnadskostnader

Minimibeloppet är ett fastställt belopp som beräknas täcka dina levnads­kostnader, såsom livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidningar, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Ensamstående:

60 år eller yngre 6 218 kr/månad

61 år eller äldre 5 653 kr/månad

Makar och sambo:

60 år eller yngre 5 178 kr/månad

61 år eller äldre 4 707 kr/månad

Förhöjt minimibelopp

Det finns situationer då minimibeloppet inte räcker till, till exempel vid kostnad för god man, hemmavarande barn, underhållsskyldighet med mera. Kommunen kan i så fall höja beloppet. Sådana kostnader ska verifieras och måste ha varaktig karaktär. Du kan ansöka om förhöjt minimibelopp via en del i inkomstförfrågan.

Avgiftsutrymme

Avgiftsutrymmet är det belopp som avgör hur mycket du kommer att betala i omvårdnadsavgift. Vi får fram ditt avgiftsutrymme genom att dra av dina utgifter (boendekostnad och minimibelopp) från dina inkomster. Du betalar aldrig mer i omvårdnadsavgift än vad ditt avgiftsutrymme tillåter, oavsett hur mycket hjälp du blivit beviljad. Om avgiftsutrymmet blir minus betalar du alltså ingen omvårdnadsavgift. Blir avgiftsutrymmet plus, beror avgiftens storlek
på hur många beviljade timmar du har. Dock betalar du aldrig högre
än maxtaxan på 2 170 kronor.

Avgiftsutrymmet omprövas en gång i månaden eftersom din inkomst från pensionsmyndigheten eller försäkringskassan kan förändras.

Om du är gift eller har registrerat partnerskap slås er sammanlagda inkomst ihop och delas på hälften.

Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

Bostadstillägg är ett inkomstprövat tillägg som betalas ut av staten. Din boendekostnad och inkomst påverkar bostadstilläggets storlek. Pensionsmyndigheten tar även hänsyn till din egna eventuella förmögenhet. Du ansöker om bostadstillägg hos Pensionsmyndighetenlänk till annan webbplats.

 Avgifter inom äldreomsorgen 2022       

 • Högsta avgift för omvårdnad (maxtaxa): 2 170 kronor
 • Hemtjänst: 338 kronor/timme
 • Trygghetslarm: 209 kronor/månad
 • Heldygnskost (särskilt boende): 4 043 kronor/månad
 • Matdistribution (hemtjänst): 66 kronor per portion. Dessert 8 kronor.

Måltidspriser på dagverksamhet

 • Lunch med dryck: 53 kronor
 • Dessert: 13 kronor
 • Kaffe utan bröd: 15 kronor
 • Kaffe med bröd: 20 kronor

Måltidspriser på mötesplats

 • Lunch med dryck: 59 kronor
 • Dessert: 15 kronor

Enstaka måltider på särskilt boende och korttidsplats

 • Frukost: 30 kronor
 • Lunch: 53 kronor
 • Dessert: 13 kronor
 • Kvällsmål: 50 kronor
 • Kaffe utan bröd: 15 kronor
 • Kaffe med bröd: 20 kronor

Kontakt