Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

SSPF – samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid

SSPF är en samverkansform som riktar sig till familjer och ungdomar mellan 10 och 18 år. Syftet är att främja fungerande skolgång och fritid för ungdomar samt förhindra och minimera ungdomars brottslighet, drogbruk och annat riskbeteende samt motverka rekrytering till kriminella gäng.

Hur får man hjälp via SSPF?

Med SSPF vill vi förebygga att ungdomar inte hamnar i kriminalitet eller drogmissbruk. Det vanligaste är att en förälder, vårdnadshavare eller annan vuxen kontaktar någon av de myndigheter som ingår i denna samverkan för att det finns oro för barnet eller ungdomen. Ju tidigare detta fångas upp desto bättre.

Det kan till exempel handla om:

 • Ungdomen misstänks/har begått ett brott
 • Vänner som begår brott
 • Ungdomen har tagit alkohol eller droger
 • Vänner som använder alkohol eller droger
 • Aggressivt beteende
 • Ungdomen utsätter sig för risker, rör sig i olämpliga miljöer
 • Hög frånvaro från skolan
 • Ungdomen saknar en positiv fritidsaktivitet.

Ofta krävs flera saker för att en ung person ska hamna i kriminalitet eller drogmissbruk – inte bara en.

Om du känner oro för en ungdom i din närhet kan du även kontakta vår SSPF-samordnare. Samordnaren gör då en bedömning av situationen.

Så fungerar samverkan

I de fall samordnaren bedömer att SSPF är aktuellt för en ungdom inhämtas ett skriftligt samtycke. Därefter träffar samordnare vårdnadshavare och ungdom för ett kartläggande samtal innan nätverksmöte bokas.

Vilka som deltar på nätverksmötet varierar och beror på vilka personer som är viktiga för samverkan kring ungdomen. Någon från skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet är dock alltid med. Ibland kan någon person från det privata nätverket eller någon från en idrottsförening också medverka.

På nätverksmötet upprättas en gemensam åtagandeplan med mål för ungdomen samt vad som ska göras, när det ska göras, vem som är ansvarig och när det ska följas upp.

Du behöver godkänna att sekretessen bryts

För att samarbetet i SSPF ska fungera behöver du som är vårdnadshavare godkänna att sekretessen mellan myndigheterna bryts. Då kan myndigheterna dela information om din ungdom.

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna gällande SSPF i Falkenberg

På vilket sätt hjälper SSPF?

Med SSPF-möten går beslutsprocesserna kring barn och unga i riskzon snabbare. Att agera snabbt är en viktig del i arbetet med att förhindra och förebygga att barn och unga utvecklar ett beteende som bryter mot rådande normer och regler.

Den tydliga strukturen för SSPF underlättar också kontaktvägar och skapar bättre förutsättningar för ett långsiktigt samverkansarbete.

Vad innebär en åtagandeplan?

En åtagandeplan upprättas under SSPF nätverksmöte och i den beskriver vi vad din ungdom ska få för stöd. Det kan till exempel vara:

 • Stöd till förälder eller vårdnadshavare. Till exempel samtal om tider, regler och gränsdragning
 • Läxläsning
 • Samarbete vid brott. Polisen kan hjälpa till att uppmärksamma om din ungdom umgås i mindre bra miljöer. Polisen bidrar med att synliggöra brott och varningssignaler. Målet är att skapa en positiv utveckling
 • Hjälp att hitta en fritidsaktivitet. Din ungdom kan få mycket glädje i en regelbunden fritidsaktivitet
 • Hjälp att sluta med droger.

Vad förväntas av mig som vårdnadshavare på ett SSPF-möte

Under SSPF-mötet bidrar alla deltagare i arbetet utifrån sina kunskaper, perspektiv och erfarenheter. Fokus är att hitta förebyggande åtgärder och ungdomens behov styr vad det kan vara.

Måste ungdomen vara med på nätverksmötet?

Vi tycker att det är bra om ungdomen är med på mötet för att ungdomen ska vara delaktig och för att se att vi vuxna samverkar och har samsyn. Oftast är det ungdomen som sitter på facit. Det finns dock inget krav på att ungdomen ska prata, ibland räcker det att lyssna.

Varför måste jag lämna samtycke för att bryta sekretessen?

SSPF-mötena bygger på att du som vårdnadshavare godkänner att anställda från de medverkande myndigheterna får lov att häva sekretessen mellan sig och prata om din ungdom tillsammans. Det behövs för att vi inom de olika myndigheterna ska kunna delge varandra information om hur vi arbetar kring din ungdom. Vi får då bättre förutsättningar att genomföra åtgärder samspelt och i rätt ordning.

Varför är socialtjänst och polis med?

En av socialtjänstens viktigaste uppgifter är att bedöma vilka risker som finns runt din ungdom och se till att ungdomen får det skydd hon eller han behöver. De bidrar med värdefull kunskap om vad som är viktigt för ungdomens utveckling.

Polisen är med för att de kanske träffar din ungdom på olika platser i Falkenberg. Om polisen vet mer om ungdomen kan de hålla extra koll och hjälpa till om det behövs. Om de vet hur er situation ser ut blir det också lättare att ha en bra kontakt med dig som förälder.

Vilken hjälp kan jag få av SSPF-samordnaren?

Samordnaren har kontakt med dig som vårdnadshavare samt din ungdom innan mötet och följer även upp åtagandeplanen efter mötet. Samordnaren jobbar även för att ungdomen är delaktig under hela processen.

Blir vi ett ärende hos socialtjänsten?

Nej man blir inget ärende hos socialtjänsten för att man samtycker till SSPF. SSPF är ett frivilligt erbjudande.

Kontakt