Falkenbergs kommuns webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt. När du besöker oss godkänner du att vi lagrar cookies på din dator. Vill du neka cookies kan du själv stänga av funktionen via din webbläsares säkerhetsinställningar. Mer information om hur vi hanterar cookies

Anmälan till tomtkö

Söker du en tomt att bygga ett eget hus på? Då kan du anmäla dig till den kommunala småhustomtkön.

För att du ska få möjlighet att köpa en av kommunens småhustomter behöver du anmäla dig till vår tomtkö.

Så här anmäler du dig till kommunens tomtkö

1. Ladda ner blanketten för anmälan till tomtkön
2. Mejla blanketten till vår markförvaltare på mexenheten@falkenberg.se alternativt skicka den med post till adress:

Falkenbergs kommun
Mark- och exploateringsavdelningen
311 80 Falkenberg

3. Betala in anmälningsavgiften på 300 kr.

Betala anmälningsavgiften

För att din anmälan ska vara giltig behöver du betala en anmälningsavgift på 300 kr per kalenderår. Du betalar avgiften till postgiro 11 52 00-8, märk betalningen med "Tomtköavgift" samt samma namn som du angett på anmälningsblanketten.Vi bekräftar att vi tagit emot din betalning via den mejladress du angett på anmälningsblanketten.

För att behålla din plats i kön behöver du betala avgiften på nytt varje år. I januari varje år skickar vi en förnyelseförfrågan till den mejladress du angett vid anmälan.

Information under kötiden

När du står i tomtkön får du information om när vi släpper nya tomter i de områden som du anmält intresse för.

Regler för kö samt köp av småhustomt

 1. Stadsbyggnadskontoret upprättar från och med 2006-03-01 kölista för sökande av småhustomt. Sökande, som årligen förnyar sin ansökan, behåller sin plats i kön. Nya sökanden placeras i den ordning årsavgift inkommer till Mark- och exploateringsavdelningen.
 2. Ansökan görs på blankett som tillhandahålls av Mark- och exploateringsavdelningen. Sökande skall på denna lämna personuppgifter för sig och eventuell medsökande. Sökande till småhustomt skall vara fysisk person över 18 år och inte företräda byggintressent.
 3. Sökande skall erlägga en avgift om 300 kr (inklusive moms) per påbörjat kalenderår. Avgiften uttages från och med 2006. Köavgift återbetalas ej. Summan insättes på PG 11 52 00 – 8 med text "tomtköavgift + för- och efternamn". Köplatsen är personlig men får överlåtas inom närmsta familjen (förälder/barn/barnbarn).
 4. Mark- och exploateringsavdelningen sänder årligen i januari ut ett mail till kölistan med påminnelse att betala in årsavgiften. Avgiften skall betalas senast 31/1 årligen. Sökande som ej inom föreskriven tid betalat avgiften avföres från kölistan. Sökande ansvarar själv för att meddela adressändring eller annat som berör ansökan/köplatsen.
 5. Sökande som erbjudits småhustomt tre gånger men ej accepterat någon avföres från kölistan. Sökande som antagit anvisad småhustomt avföres från kölistan.
 6. Sökande som erhållit småhustomt av kommunen har ej rätt att på nytt registrera sig förrän efter fem år från tidpunkten för tecknat köpeavtal. Sökande av småhustomt, som två gånger tidigare erhållit småhustomt, kommer alltid i kö efter dem som ej tidigare erhållit tilldelning eller erhållit tilldelning en gång.
 7. Tilldelad småhustomt skall betalas med 10% av tomtens totala köpeskilling såsom handpenning vid köpekontraktets tecknande och med återstoden senast på tillträdesdagen. Inbetalt handpenningsbelopp skall ej vara räntebärande. Därest köp ej fullföljes skall 25% av handpenningen, dock minst 10 000 kronor behållas av kommunen för kostnader i ärendet.
 8. Sökande som erhållit småhustomt skall påbörja byggnation (= färdig bottenplatta) densamma för permanent bostadsändamål inom ett år från tillträdesdagen. Om så inte sker äger kommunen rätt att häva köpet och kommunen återbetalar erlagd köpeskilling minus 5% av köpeskillingen, utan ränta. Före det att byggnation påbörjats erhåller inte köparen fullständig lagfart på fastigheten.
 9. Köparen utfäster sig att till kommunen utge ett vite om hälften av den till kommunen betalda köpeskillingen för den händelse köparen inom två år från tillträdesdagen överlåter småhustomten (som då i normalfallet är bebyggd enligt punkt 8 ovan) utan kommunens godkännande.
 10. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan efter skriftlig ansökan medge avsteg från angivna regler i den mån särskilda omständigheter i det enskilda fallet motiverar detta, exempelvis begäran om förtur på grund av arbetsförhållanden, begäran om tidig försäljning på grund av ändrade bostads-, arbets- eller familjeförhållanden med mera.1
 11. Mark- och exploateringavdelningen beslutar om vilka tomtområden som skall försäljas inom kösystemet.

Kontakt